Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży towarów na odległość

oraz

świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

 Definicje:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu od usługodawcy;
 2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca od usługodawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto Klienta – obszar serwisu Pufago.pl, w ramach którego klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, składać zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych, zarządzać stanem złożonych przez siebie zamówień;
 4. Newsletter – informacja w formie listu elektronicznego zawierająca biuletyn informacyjny sklepu Pufago.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez usługodawcę;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym ostatnim przypadku jest to regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 6. Rejestracja – jednorazowa, dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez klienta (konsumenta) „konta klienta”;
 7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pufago.pl;
 8. Strona – usługodawca lub klient (konsument);
 9. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy usługodawcą a klientem (konsumentem) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem sklepu Pufago.pl, której przedmiotem są towary;
 11. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem serwisu Pufago.pl;
 12. Usługodawca  – Bartłomiej Wątroba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

VTRADE Bartłomiej Wątroba
ul. Gen. Maczka 177
34-240 Jordanów
NIP: 5521584621
REGON: 363145059
adres e-mail: biuro@pufago.pl
telefon: 735 624 290

13. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
14. Zamówienie – oświadczenie woli klienta (konsumenta) stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży z usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem serwisu pufago.pl, określające rodzaj i liczbę towarów będących przedmiotem umowy sprzedaży.

§ 2

Postanowienia Ogólne

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem serwisu następujące usługi:

 1. przedstawienie oferty serwisu Pufago.pl,
 2. możliwość składania zamówień na towary dostępne w serwisie Pufago.pl i tym samym zawierania umów sprzedaży na odległość,
 3. możliwość korzystania z konta klienta.

2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 nie wymaga rejestracji w serwisie Pufago.pl.

3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 wymaga dokonania rejestracji w serwisie Pufago.pl.

4. Do korzystania z serwisu Pufago.pl wymagane jest posiadanie przez klienta urządzenia
z dostępem do sieci internet wyposażonego w przeglądarkę internetową która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. 

5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z serwisu Pufago.pl, zaleca się, aby stacja kliencka posiadała w szczególności:

 1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
 2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Javascript w przeglądarce internetowej.

6. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania dostępu do serwisu Pufago.pl
i realizacji zamówienia złożonego za jego pośrednictwem, celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych.

§ 3

Ochrona Danych Osobowych

1. Usługodawca zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies dostępne są w serwisie www.pufago.pl.

§ 4

Warunki składania zamówień i zawierania umów sprzedaży

1. Przy każdym z towarów dostępnych w serwisie Pufago.pl znajduje się opis towaru, cena towaru oraz możliwy termin realizacji zamówienia. Informacje o towarach podane w serwisie Pufago.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W razie pytań dotyczących towaru można skontaktować się z Usługodawcą przy użyciu formularza kontaktowego na stronie www.pufago.pl lub przesyłając pytanie na adres Usługodawcy wskazany w §1 pkt 12 Regulaminu lub telefonicznie (na nr wskazany w §1 pkt 12 Regulaminu).

2. Klient (konsument) może składać zamówienia na towary za pośrednictwem serwisu Pufago.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. W celu zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość poprzez serwis Pufago.pl, należy dokonać wyboru towaru i złożyć zamówienie wykonując kolejne czynności techniczne
w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje, mające na celu jednoznaczną identyfikację stron umowy zawieranej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży drogą elektroniczną.

4. Usługodawca dopuszcza możliwość wykonania usług dodatkowych np. personalizacja towaru, w tym celu klient (konsument) zobowiązany jest przesłać opis tekstowy lub/i graficzny na adres biuro@pufago.pl. Usługodawca dokona oceny możliwości wykonania oraz szacunkowego terminu wykonania towaru, o czym poinformuje klienta (konsumenta). Przed przyjęciem oferty klienta (konsumenta) usługodawca uprawniony jest do żądania od klienta (konsumenta) złożenia oświadczenia o przysługujących klientowi (konsumentowi) prawach do przesłanego projektu (treści).

5. Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez klienta (konsumenta) niniejszego Regulaminu. Klienci (konsumenci) mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Pufago.pl.

6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną usługodawcy przez klienta (konsumenta).

7. Po złożeniu zamówienia, klient (konsument) niezwłocznie otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do serwisu Pufago.pl, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia – w odniesieniu do konsumentów, potwierdzenie zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia, oznaczenia usługodawcy, łącznej ceny (towaru oraz dostawy), prawa odstąpienia od umowy, trybu postępowania reklamacyjnego, terminu dostawy.

8. Wraz z otrzymaniem przez klienta (konsumenta) potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

9. W przypadku zamówienia złożonego przez klienta niebędącego konsumentem, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość, usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia albo odmowy realizacji zamówienia.

§ 5

Warunki płatności oraz doręczania towarów

1. Ceny oraz opis towarów znajdują się odrębnie przy każdym z towarów.

2. Ceny wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto.

3. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów oraz koszty dostawy.

4. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

5. Klient (konsument) ma możliwość uiszczenia ceny przy odbiorze towaru lub na rachunek bankowy usługodawcy (przedpłata). Koszty dostawy uiszczane są wraz z ceną towaru.

6. Czas realizacji zamówienia może zostać wskazany odrębnie dla każdego z towarów. Informacja taka zostanie umieszczona w opisie towaru. W takim przypadku, towar zostanie wysłany do klienta (konsumenta) w terminie tam wskazanym. W przypadku przedpłaty, towar zostanie wysłany nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty za towar na rachunku bankowym usługodawcy.

7. Jeżeli kupującym jest konsument, usługodawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej tj. w opisie towaru wskazany jest inny termin wysłania towaru.

8. Dostawa towarów obejmuje terytorium Unii Europejskiej.

§ 6

Transport towaru

1. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, zaleca się, aby klient (konsument) sprawdził przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkodowy. Przed podpisaniem protokołu szkodowego należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki.

2. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji do usługodawcy: VTRADE Bartłomiej Wątroba, ul. Gen. Maczka 177, 34-240 Jordanów, lub adres e-mail: biuro@pufago.pl.

3. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym.

4. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego klienta (konsumenta) korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

5. Jeżeli towar ma zostać przesłany konsumentowi, za wydanie towaru uważa się jej powierzenie przez usługodawcę przewoźnikowi, jeżeli usługodawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez konsumenta.

6. Reklamacje Klienta niebędącego konsumentem w zakresie uszkodzenia przesyłki rozpatrywane będą tylko w oparciu o protokół szkodowy podpisany przez odbiorcę niebędącego konsumentem i dostawcę przesyłki.

§ 7

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres usługodawcy wskazany w §1 pkt 12 niniejszego regulaminu.

2. Usługodawca dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pisemnie lub drogą mailową. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1  można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą.

5. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że usługodawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszt odesłania).

7. Klient (konsument) dokonuje zwrotu towaru na adres wskazany w §1 pkt 12 niniejszego Regulaminu.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, przy czym jeżeli usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez usługodawcę, usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) zawartej w drodze aukcji publicznej.

§ 8

Rękojmia – odpowiedzialność za wady towaru

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru w oparciu o przepisy o rękojmi przy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 11.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży.

3. Różnica w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy
w ustawieniu parametrów monitora, w szczególności różnicy w barwach
i odcieniach materiałów, oraz nieznaczne różnice wizualne, nie stanowią podstawy do reklamacji.

4. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady można składać pisemnie na adres usługodawcy wskazany w §1 pkt 12 niniejszego Regulaminu lub pocztą e-mail: biuro@pufago.pl.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany:

a) poinformować usługodawcę o stwierdzonych wadach poprzez przesłanie opisu niezgodności pisemnie na adres siedziby usługodawcy lub drogą e-mailową, wskazane w ust. 4 oraz

b) odesłać usługodawcy towar na adres wskazany w ust. 4.

6. Opis niezgodności można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr
2 do niniejszego Regulaminu. Usługodawca może dokonać oględzin reklamowanego towaru w miejscu, w którym się znajduje.

7. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, klient (konsument) może:

 1. żądać wymiany towaru na wolny od wad, albo żądać usunięcia wady:

– jeżeli kupującym jest konsument, usługodawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady gdy doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wskazany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez usługodawcę;

– jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, poza analogicznym uprawnieniem wskazanym powyżej w przypadku konsumenta, usługodawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej;

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez usługodawcę albo usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

8. Klient (konsument) kupujący w serwisie Pufago.pl nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru, jednakże roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.

10. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

11. Usługodawca ogranicza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec klientów niebędących konsumentami do wady w postaci niekompletności towaru.

12. Usługodawca nie udziela gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie.

§ 9

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi elektroniczne Konto Klienta oraz Newsletter świadczone są po otrzymaniu zgody klienta (konsumenta) na korzystanie z tych usług, to jest po założeniu przez klienta (konsumenta) Konata Klienta lub po zamówieniu usługi Newsletter przez klienta (konsumenta) w serwisie pufago.pl. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów (konsumentów), którzy zamówili tą usługę.

2. Usługi elektroniczne Konto Klienta oraz Newsletter świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługa pn. Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez klienta (konsumenta).

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniższych.

4. Klient (konsument) może samodzielnie usunąć Konto Klienta, albo zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pufago.pl lub też pisemnie na adres wskazany w § 1 pkt 12 niniejszego Regulaminu, przy czym w przypadku usuwania konta przez usługodawcę rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 dni robocze.

5. Klient (konsument) może zrezygnować z Newslettera samodzielnie lub poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pufago.pl lub też pisemnie na adres wskazany w § 1 pkt 12 niniejszego Regulaminu.

6. Usługodawca, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. W tym celu jest obowiązany przesłać swoje oświadczenie na adres e-mail klienta (konsumenta) podany podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

7. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta (konsumenta) obowiązującego prawa, postanowień niniejszego regulaminu. W tym celu jest obowiązany przesłać swoje oświadczenie na adres e-mail klienta (konsumenta) podany podczas rejestracji.

8. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, usługodawca może wezwać klienta (konsumenta) do zaprzestania naruszeń oraz wyznaczyć mu w tym celu dodatkowy termin.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Zapisy niniejszego regulaminu nie naruszają przepisów bezwzględnie obowiązujących.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). 

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla klientów (konsumentów) w zakładce „Regulamin” (www.pufago.pl). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej obowiązuje regulamin zaakceptowany przez klienta (konsumenta) przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje usługodawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5.Prawa do treści udostępnianych w ramach serwisu Pufago.pl, w szczególności prawa autorskie do zdjęć oraz wzory użytkowe, podlegają ochronie prawnej.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy usługodawcą a klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy usługodawcą a klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.

3. Strony mogą korzystać z mediacji.

Pobierz regulamin w wersji pdf